Leden - Wandelvereniging Eendracht uit Assen

Ga naar de inhoud
Privacyverklaring van w.v. Eendracht voor leden
Wandelvereniging Eendracht hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In deze privacyverklaring willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens. Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. Wandelvereniging Eendracht houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:
 • uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in deze privacyverklaring.
 • verwerking van uw persoonsgegevens beperken tot enkel die gegevens welke nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt.
 • vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens en incasso van de jaarlijkse contributie.
 • passende technische en/of organisatorische maatregelen hebben genomen om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen.
 • geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor de uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt.
 • op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en deze respecteren.

Als bestuur van Wandelvereniging Eendracht zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van onze privacyverklaring, of in algemenere zin, vragen heeft hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via de contactgegevens onder aan dit document.

Waarvoor verwerken wij persoonsgegevens?
Uw persoonsgegevens worden door Wandelvereniging Eendracht verwerkt ten behoeve van de volgende doeleinden:
 • om u te kunnen inschrijven voor een door Wandelvereniging Eendracht georganiseerde wandeltocht.
 • voor het versturen van de uitnodiging voor de jaarlijkse Algemene Leden Vergadering (ALV).
 • voor het incasseren van de jaarlijkse contributie.
 • voor leden die via Wandelvereniging Eendracht ook lid zijn van de Koninklijke Wandel Bond Nederland (KWBN) geldt dat de NAW-gegevens worden gedeeld met deze overkoepelende bond.

Voor de bovenstaande doelstellingen vragen wij van onze leden de volgende persoonsgegevens:
 • voornaam en letter(s) voornaam
 • evt. tussenvoegsel
 • achternaam
 • straatnaam, huisnummer, postcode en woonplaats
 • e-mailadres
 • telefoonnummer(s), waaronder zo mogelijk een 06-nummer i.v.m. bereikbaarheid tijdens wandeltochten
 • geslacht
 • geboortedatum
 • bankrekeningnummer (IBAN)
 • het eventuele lidmaatschapsnummer van de KWBN

Verstrekking aan derden
Wandelvereniging Eendracht verstrekt, buiten de hiervoor genoemde partij, nooit gegevens aan derden of partijen die gevestigd zijn buiten de EU zonder dat daar toestemming voor zal worden gevraagd aan de betreffende leden en donateurs. Naast deze toestemming zal in voorkomende situaties ook een verwerkersovereenkomst moeten worden afgesloten. In een dergelijke verwerkersovereenkomst worden de nodige afspraken gemaakt om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen. Uitzondering hierop is de verstrekking van persoonsgegevens die voortvloeit uit een wettelijke verplichting.
Minderjarigen
Wij verwerken enkel en alleen persoonsgegevens van minderjarigen (personen jonger dan 16 jaar) indien daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder, verzorger of wettelijke vertegenwoordiger.

Bewaartermijn
Wandelvereniging Eendracht bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist. Persoonsgegevens worden na beëindiging van het lidmaatschap geplaatst in het oud-archief en één jaar na het jaar waarin het lidmaatschap is beëindigd vernietigd.

Beveiliging
Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beschermen tegen onrechtmatige verwerking. Zo zijn de volgende maatregelen doorgevoerd:
 • alle personen die namens Wandelvereniging Eendracht van uw gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan.
 • we hanteren een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op al onze systemen;
 • wij maken back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten;
 • we testen en evalueren regelmatig onze beveiligingsmaatregelen.

Rechten omtrent uw gegevens
U heeft recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegevens die we van u hebben. Tevens kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan). Ook heeft u het recht de door u verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan uzelf of direct aan een andere partij indien gewenst. Wij kunnen u vragen om u te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken.

Klachten
Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens, dan vragen we u hierover met ons contact op te nemen. Komen wij er samen met u niet uit dan heeft U altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacy. Als u naar aanleiding van onze privacyverklaring nog vragen of opmerkingen heeft, neem dan contact met ons op.


© Eendracht Assen
All Rights Reserved
Terug naar de inhoud